Now showing items 1-4 of 4

  • การทบทวนองค์ความรู้และการวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2493-2550 

   จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; โศภิต นาสืบ; กมลา วัฒนพร; แววดาว พิมพ์พันธ์ดี; วรานิษฐ์ ลำใย; ณัฐยาพัชญ์ คำมณีจันทร์; ชะวะลีพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม; ปนรรฐพร จงประเสริฐยิ่ง; วิทยา วิสูตรเรืองเดช; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551-11)
   รวมรายชื่อของงานวิจัย หรือการสํารวจวิทยานิพนธ์ และหนังสือที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อผู้วิจัยหรือผู้เขียน แหล่งที่มาของเอกสาร รวมทั้งบทคัดย่อของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ด้าน คือ ด้านอุปสงค์ ...
  • การศึกษาผลจากการดำเนินนโยบายงานศพปลอดเหล้าในจังหวัดลำปาง 

   กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล; Kannapon Phakdeesettakun; สุรศักดิ์ ไชยสงค์; Surasak Chaiyasong; โศภิต นาสืบ; Sopit Nasueb; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Thamarangsi; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; Siriwan Pitayarangsarit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-06)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลจากการดำเนินนโยบายงานศพปลอดเหล้า ที่เริ่มดำเนินการครั้งแรกในจังหวัดลำปางในปี พ.ศ. 2551 โดยทำการเปรียบเทียบการดำเนินการขับเคลื่อนระหว่างพื้นที่ที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ ...
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2551 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; แวดาว พิมพ์พันธ์ดี; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551-11)
   รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552 

   บัณฑิต ศรไพศาล; จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ; กมลา วัฒนพร; โศภิต นาสืบ; แวดาว พิมพ์พันธ์ดี; ปนรรฐพร จงประเสริฐยิ่ง; วิทยา วิสูตรเรืองเดช; กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2552-11)