Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนและศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน 

   กัตติกา ธนะขว้าง; จินตนา รัตนวิฑูรย์; จามจุรีย์ ทนุรัตน์; Kattika Thanakwang; Jintana Rattanawitoon; Jamjuree Tanurat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ แต่ที่ผ่านมาผู้สูงอายุถูกมองเป็นเพียงผู้รับการเกื้อหนุนจากครอบครัวและสังคมเท่านั้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนและศักยภาพการดูแลตนเองในการส่งเสริมกา ...
  • การวิจัยภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานในประเทศไทย 

   กัตติกา ธนะขว้าง; Kattika Thanakwang; วันทนา ถิ่นกาญจน์; Wantana Thinganjana; รวมพร คงกำเนิด; Roumporn Konggumnerd; อัมพรพรรณ ธีรานุตร; Ampornpan Theeranut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-07)
   การวิจัยเรื่อง “ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ในประเทศไทย” วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาอุบัติการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ รายได้ การทำงาน สถานภาพสมรส รูปแบบการอยู่อาศัย) ปัจจัยด้านสุขภาพแล ...