Now showing items 1-1 of 1

    • วิทยาการระบาดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนในประเทศไทย 

      แสงโฉม ศิริพานิช; กาญจนีย์ ดำนาคแก้ว; อวยพร คำวงค์ศา; Sangchom Siripanich; Kanjanee Dumnakeaw; Auyporn Kumwongsa (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
      การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากมาย การศึกษาเชิงพรรณนาโดยวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ ...