Now showing items 1-1 of 1

    • การจัดระบบบริการผู้ป่วยนอกแนวใหม่: แนวคิดและการปฏิบัติ 

      อรรถชัย ภูมาพันธ์; รัชนีกร ผงผ่าน; กิตติพงษ์ บุญลพ (2008-12-04)
      งานวิจัยชิ้นนี้ได้ชี้ให้เห็นนถึงการจัดระบบบริการผู้ป่วยนอกแนวใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยปรับระบบขั้นตอนของการบริการใหม่ด้วยการจัดบริการคัดกรองผู้ป่วยไว้เป็นอันดับแรก เพราะเป็นการบริการที่ผู้ให้บริการได้ ...