Now showing items 1-1 of 1

    • แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 

      คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพืันที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557-01)
      กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุมทุกระดับ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากรที่มีมากขึ้น รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประเทศในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพที่ไร้รอยต่อ ...