Now showing items 1-1 of 1

    • การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

      พัตธนี วินิจจะกูล; Pattanee Winichagoon; วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; คณะทำงานทบทวนวรรณกรรมเรื่อง การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจาง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
      การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กรายงานนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนโดยส่วนแรกเป็นการทบทวนองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสากลเกี่ยวกับ เครื่องชี้วัด ความต้องการธาตุเหล็ก สาเหตุของปัญหา และงานวิจัยมาตรการด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการควบคุม ...