Now showing items 1-2 of 2

  • การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; สุพล ลิมวัฒนานนท์; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา; สมชาย สุริยไกร; นุศราพร เกษสมบูรณ์; ชะอรสิน สุขศรีวงศ์; เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข; ศิริพา อุดมอักษร; สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์; รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; นพคุณ ธรรมธัชอารี; อัญชลี จิตรักนที; อรลักษณ์ พัฒนาประทีป (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-08)
   รายงานฉบับนี้ นำเสนอลักษณะการควบคุมราคายาของหน่วยงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว และวิเคราะห์ประสบการณ์การควบคุมราคายาในประเทศไทยที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการควบคุมราคายาในอนาคต ข้อเสนอส่วนหนึ่งได ...
  • รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; จิตปราณี วาศวิท; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต; จิราวรรณ บุญเพิ่ม (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2006)
   ในพ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้สร้างคำถามที่ใช้ประเมิณสถานะสุขภาพ 9 ข้อ เป็นคำถามที่ประเมิณสุขภาพกาย 4 มิติ ( การเคลื่อนไหว, การดูแลตนเอง, การทำกิจกรรมปกติ, การเจ็บป่วย ไม่สบาย) ...