Now showing items 1-2 of 2

  • ประสาทศาสตร์ไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต 

   จรัส สุวรรณเวลา (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-21)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...
  • มุมมองใหม่ระบบสุขภาพ 

   จรัส สุวรรณเวลา; Charas Suwanwala (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)