Now showing items 1-1 of 1

    • วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 

      จรุงไทย เดชเทวพร; Jarungthai Dejthevaporn (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      วัณโรคเยื่อหุ้มสมองมีอัตราตายและอัตราความพิการสูงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที การวินิจฉัยอาศัยลักษณะเวชกรรม, การตรวจสมองทางรังสีด้วยซีทีหรือเอ็มอาร์ไอ และการตรวจสารน้ำหล่อไขสันหลังเป็นสำคัญ ...