Now showing items 1-6 of 6

  • การพัฒนาคู่มือและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคและลดผลกระทบทางสังคมแก่ผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค 

   จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน; Jintana Ngamvithayapong-Yanai; ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ; Supalert Nedsuwan; วรรัตน อิ่มสงวน; Worrarat Imsanguan; วณิชยา วันไชยธนวงศ์; Vanichaya Wanchaithanawong; อมรรัตน์ วิริยะประสพโชค; Amornrat Wiriyaprasobchok (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
   วัณโรคเป็นโรคของความยากจนและมีการตีตราทางสังคมสูง (stigma) ประเทศไทยมีปัญหารุนแรงเกี่ยวกับวัณโรคร่วมกันทั้ง 3 ด้าน คือ มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรค, ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) และผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV) ...
  • การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อยุติวัณโรคในเขตเทศบาลเมืองและอำเภอเมือง (ปีที่ 1) 

   จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน; Jintana Ngamvithayapong-Yanai; วรรัตน อิ่มสงวน; Worarat Imsa-nguan; เอกชัย คำลือ; Ekkachai Kumlue; เกียรติชัย สุภามณี; Kiatchai Supamanee; ฉัตรฤดี ดำรงพานิชชัย; Chatrudee Damrongpanitchai; ณัฐดนัย ใชยนต์; Natdanai Chaiyon; ดวงเดือน เนตรวงศ์; Duangduen Netewong; ทรามวัย หลวงจินา; Sarmwai Luangjina; ทัศวรรณ กันธิมา; Tassawan Kuntima; ธงชัย ตั้งจิตต์; Thongchai Tangchit; มัสลิน จันทร์ผา; Muslin Chanpa; บุญชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์; Boonchai Chaiyasirinroje; รัชนิตย์ ราชกิจ เนตรสุวรรณ; Ratchanit Ratchakit Nedsuwan; ศุภชัย พลรัฐ; Supachai Polrat; สุรสิทธิ์ บุพชาติ; Surasit Bupachat; สุรีรัตน์ ท้าวถึง; Sureerat Thawthong; เสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช; Sawanee Plienpanich; อมรรัตน์ วิริยะประสพโชค; Amornrat Wiriyaprasobchok (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์, 2563-12)
   ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 องค์การอนามัยโลกรายงานต่อเนื่องทุกปีว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคมาก การตีตราวัณโรค (stigma) และความยากจน เป็นอุปสรรคต่อการยุติวัณโรคและมีความจำเป็นต้องร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อยุติวัณโรค ...
  • ความรู้ การตีตราและประสบการณ์ของแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับวัณโรคและการสำรวจวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัส 

   วรรัตน อิ่มสงวน; Worarat Imsanguan; สุรีรัตน์ ท้าวถึง; Sureerat Thawthong; ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ; Supalert Nedsuwan; จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน; Jintana Ngamvithayapong-Yanai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-12)
   ภูมิหลังและเหตุผล: การสำรวจผู้สัมผัสวัณโรค (contact investigation-CI) เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดปัญหาวัณโรค แต่การทำ CI ยังมีความครอบคลุมต่ำ เนื่องจากปัจจัยด้านผู้ป่วย การตีตราทางสังคม รวมทั้งความรู้และทัศนคติของแพทย์และพ ...
  • ยุติวัณโรคล้านนา โดยการมีส่วนร่วมของร้านขายยา และคลินิกเอกชนในการคัดกรองและส่งต่อผู้มีอาการวัณโรค 

   จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน; Jintana Ngamvithayapong-Yanai; ดิเรก สุดแดน; Derek Sutdan; คณัสนันท์ ศรีวรรณรมย์; Kanassanan Sriwanarom; ณัฐประคัลภ์ หอมนวล; Natprakan Homnual; ทรามวัย หลวงจินา; Sarmwai Luangjina; นภัชณันท์ บุญจู; Naphatchanan Boonju; เบญจวรรณ บุญส่ง; Benjawan Boonshong; บุญชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์; Boonchai Chaiyasirinroje; ภัสสรา ซาลิซส์; Phassara Salis; ศราวุธ มณีวงค์; Sarawut Maneewong; สิริวิมล มณี; Siriwimon Manee; สุรีรัตน์ ท้าวถึง; Sureerut Thawthung; เอกชัย คนกลาง; Ekkachai Konklang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-09)
   ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ : จากผลการศึกษาในการดำเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของหลายภาคส่วน เพื่อยุติวัณโรคในเขตเทศบาลเมืองและอำเภอเมือง (ปีที่ 1) ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2562-2563 พบว่า ...
  • ลักษณะและผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคจากเรือนจำและผู้ป่วยวัณโรคทั่วไป ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

   อมรรัตน์ วิริยะประสพโชค; Amornrat Wiriyaprasobchok; จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน; Jintana Ngamvithayapong-Yanai; จิราภรณ์ วงศ์ใหญ่; Jiraporn Wongyai; ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ; Supalert Nedsuwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-30)
   ความเป็นมา: ผู้ต้องขังเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรคและโรคเอดส์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำกับผู้ป่วยวัณโรคทั่วไปในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ในเรื่องอัตราการป่วย ...
  • หลักสูตรและประมวลรายวิชา การสื่อสารเพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค 

   จินตนา งามวิทยาพงศ์-ยาไน; Jintana Ngamvithayapong-Yanai; ผลิน กมลวัทน์; Phalin Kamolwat; พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์; Phahurat Kongmuang Thaisuwan; เพชรวรรณ พึ่งรัศมี; Petchawan Pungrassami; วรรัตน อิ่มสงวน; Worarat Imsanguan; สุรสิทธิ์ บุพชาติ; Surasit Bupachat; อะเคื้อ อุณหเลขกะ; Akeau Unahalekhaka (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
   ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 14 ประเทศของโลกที่มีปัญหาเกี่ยวกับวัณโรค (Tuberculosis) ร่วมกันทั้งสามด้าน คือ มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV) และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) สูง ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ...