Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก 

   สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; Suntrawadee Tianpichet; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; วารี กังใจ; จินตนา วัชรสินธุ์; Rawiwan Phaokhanha; Suwana Chataphasoet; Phongsri Kialoenapa; Wari Khangchai; Chintana Watcharasin (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546)
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก มีกระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาระบบบริการระดับปฐมภูมิในพื้นที่ที่ศึกษา 2) การสร้างความเข้าใ ...
  • การพัฒนาแบบสำรวจสถานะสุขภาพชนิดผู้ตอบประเมินตนเองขององค์การอนามัยโลกสำหรับคนไทย 

   สุชาดา ทวีสิทธิ์; Suchada Taweesit; จินตนา วัชรสินธุ์; Chitana Watcharasin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแบบสำรวจสถานะสุขภาพชนิดให้ผู้ตอบเป็นผู้ประเมินเอง (Self-Assessment Health State Description) ที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้เพื่อทำให้แบบสำรวจดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้อง ...