Now showing items 1-3 of 3

  • การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน 

   จิราพร ลิ้มปานานนท์; รัชนี จันทร์เกษ; สุรัตนา อำนวยผล (สถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2552-08)
   หนังสือ “การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน” นี้ เป็นผลลัพธ์ของโครงการการจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งนอกจากการทบทวนการศึกษาแล้ว ยังมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้ที ...
  • สถานการณ์การบริการและกำลังคนผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

   รัชนี จันทร์เกษ; ประพจน์ เภตรากาศ; จิราพร ลิ้มปานานนท์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2552)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของข้อมูลการบริการและกำลังคนผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐในส่วนภูมิภาค วิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการเพื่อทราบสถานการณ์การให้บริการการแพทย์แผนไทย ...
  • สถานการณ์การให้บริการนวดไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   จิราพร ลิ้มปานานนท์; รัชนี จันทร์เกษ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2552)
   วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของฐานข้อมูลการให้บริการนวดไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2552) ของกองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และกองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2. ...