Now showing items 1-2 of 2

  • ทีมบูรณาการสุขภาพ การเรียนรู้พัฒนา และการคุ้มครองเด็ก เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ กลุ่มเด็กยากจน และมีความขาดแคลนแบบพหุปัจจัย 

   อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์; Adisak Plitponkarnpim; จิราวรรณ กล่อมเมฆ; Jirawan Klommek; ชญาภรณ์ ตีวารี; Chayabhorn Tiwaree; สาวิตรี ไกรขจรกิตติ; Sawitree Krikajornkitti; สุวะรีย์ ดำเนินวุฒิ; Suwaree Damnernvut; งามตา รอดสนใจ; Ngamta Rodsonjai; นุจนา กันแก้ว; Nujana Kankaew; บุศราพร จงเจริญถาวรกุล; Busaraporn Chongcharoenthawonkul; มาริสา นิ่มกุล; Marisa Nimkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
   การศึกษานี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะสุขภาพและความยากจนขาดแคลน โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการชี้เป้าโดยชุมชนเองตามความรับรู้สภาพความยากจนขาดแคลนของชุมชน จากพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการและนครปฐม ...
  • ระบบบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินในประเทศพัฒนา 

   อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์; Adisak Plitponkarnpim; กิ่งแก้ว อุดมชัยกุล; จิราวรรณ กล่อมเมฆ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   ระบบบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินในประเทศที่พัฒนาแล้ว มักมีจุดเริ่มต้นจากความพยายามที่ต้องการลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน จากนั้นการพัฒนาได้ขยายการครอบคลุมไปจนถึงการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่อยู่ภาวะฉุกเฉิน ...