Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบค้นหาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการได้ยินในชุมชนต่อเนื่องระยะยาว 

      ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; Panida Thanawirattananit; พรเทพ เกษมศิริ; Pornthep Kasemsiri; ภาธร ภิรมย์ไชย; Patorn Piromchai; ภีม เอี่ยมประไพ; Pheem Leomprapai; สาธิต ก้านทอง; Sathit Kanthong; ชฎาธาร เหลืองสว่าง; Chadarthan Luangsawang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-09)
      ความพิการทางการได้ยินเป็นปัญหาที่มีพบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ สำหรับประเทศไทยพบว่าสัดส่วนประชากรมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาการเข้าถึงบริการตรวจประเมินความพิการและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้พิการทางการได้ยินนั ...