Now showing items 1-8 of 8

  • การจัดบริการผู้บาดเจ็บของโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 

   ณัฐกฤษฎ์ ธรรมกวินวงศ์; Nathakrid Thammakawinwong; สุเทพ สินกิตติยานนท์; นฤมล ปาเฉย; อรพรรณ มันตะรักษ์; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   ปริมาณอุบัติเหตุทางถนน มีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายตลอดจนทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ขององค์การอนามัยโลก พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิต 38.1 ต่อแสนประชากร ...
  • การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 

   มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; ยศ ตีระวัฒนานนท์; อุษา ฉายเกล็ดแก้ว; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์; จอมขวัญ โยธาสมุทร; กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ; ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2551-10)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินต้นทุนทางเศรษฐกิจจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2549 โดยใช้กรอบแนวคิดของการศึกษาต้นทุนของความเจ็บป่วย (cost of illness study) ทำการวิเคราะห์ต้นทุนโดยใช้วิธีความชุก ...
  • การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส. 

   ศิตาพร ยังคง; จอมขวัญ โยธาสมุทร; ยศ ตีระวัฒนานนท์; มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; อุษา ฉายเกล็ดแก้ว; อดุลย์ โมฮารา; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์; อินทิรา ยมาภัย; ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; กาญจนาถ อุดมสุข; ศิริยุพา นันสุนานนท์; ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์; ยุทธนา อรวัฒนะกุล (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2550-11)
  • ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย 

   กัลยา ตีระวัฒนานนท์; รักมณี บุตรชน; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์; ธีระ ศิริสมุด; ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์; อุษา ฉายเกล็ดแก้ว; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2552-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าถึงการผ่าตัดต้อกระจกและปัจจัยที่มีผลต่อการผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) ข้อมูลผู้ป่วยในที่มีสิทธิสวัสดิ ...
  • ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์ 

   กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ; Khannika Thitiboonsuwan; มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; Montarat Thavorncharoensap; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์; Chanida Lertpitakpong; จอมขวัญ โยธาสมุทร; Jomkwan Yothasamut; อุษา ฉายเกล็ดแก้ว; Usa Chaikledkaew; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินต้นทุนทางเศรษฐกิจจากการขาดงานและการสูญเสียประสิทธิภาพขณะทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์ใน พ.ศ. 2550 โดยทำการสำรวจแบบภาคตัดขวางในประชากรไทย อายุ 15-60 ปี ที่มีงานทำในรอบ 7 วันก่อนการสำรวจ จาก ...
  • นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ 

   วีระศักดิ์ พุทธาศรี; จันทนา พัฒนเภสัช; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; ปฤษฐพร กิ่งแก้ว; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์; วันทนีย์ กุลเพ็ง; จันทนา อึ้งชูศักดิ์; ปิยะดา ประเสริฐสม; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2552-06)
  • ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลรัฐ เขตสุขภาพที่ 3 

   ณัฐกฤษฎ์ ธรรมกวินวงศ์; สุเทพ สินกิตติยานนท์; นฤมล ปาเฉย; อรพรรณ มันตะรักษ์; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นข้อค้นพบที่สำคัญในระดับปฏิบัติการ เพื่อสะท้อนการพัฒนา EMS สู่การเปลี่ยนแปลงทั้งใน ระดับนโยบายและการขับเคลื่อนลงไปยังโรงพยาบา ...
  • ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย 

   ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์; จอมขวัญ โยธาสมุทร; อุษา ฉายเกล็ดแก้ว; มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)