Now showing items 1-4 of 4

  • การสำรวจราคายา 40 รายการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อในปี 2539 

   จงกล เลิศเธียรดำรง; Jongkol Lertiendumrong; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; ชลลดา สิทธิฑูรย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   การสำรวจราคายา 40 รายการโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อในปี 2539 การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นถ้ามีการ แก้ไข ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 ข้อ 61โดยการวิจัยนี ...
  • คุณภาพยาที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยองค์การเภสัชกรรมและ โรงงานผลิต เอกชนที่ได้มาตรฐานการผลิต กรณีศึกษายา 6 รายการ 

   จงดี ว่องพินัยรัตน์; Jongdee Wangpinairat; อรุณี ภูมิพานิชย์; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; จงกล เลิศเธียรดำรง; ชลลดา สิทธิฑูรย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   รายงานการศึกษาคุณภาพยาที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยองค์การเภสัชกรรมและโรงงานผลิต เอกชนที่ได้มาตรฐานการผลิต กรณีศึกษายา 6 รายการการวิจัยนี้เป็นการศึกษาด้านคุณภาพยาเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพยาที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยองค์การเภสัชกรรม ...
  • ระเบียบพัสดุฯ และปัจจัยการตัดสินใจซื้อยาในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลระดับ จังหวัด ปี 2539 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangchroensathien; จงกล เลิศเธียรดำรง; ชลลดา สิทธิฑูรย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   ระเบียบพัสดุฯ และปัจจัยการตัดสินใจซื้อยาในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลระดับ จังหวัด ปี 2539 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กำหนดให้สถานพยาบาลภาครัฐซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมผลิต (โรงงาน ...
  • แบบแผนการคลอดบุตรในโรงพยาบาล ปี พ.ศ.2533-2539 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien; งามจิตต์ จันทรสาธิต; ชลลดา สิทธิฑูรย์; พรทิพย์ แซ่อึ้ง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   แบบแผนการคลอดบุตรในโรงพยาบาล ปี 2533-2539 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแบบแผนการคลอดบุตรในโรงพยาบาลของหญิงไทย ในปี 2533-2539 โดยการสำมะโนโรงพยาบาลทั่วภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ยกเว้นโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งใช้การสำรวจในโ ...