Now showing items 1-1 of 1

    • ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ 

      วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า; Woralak Kongdenfha; ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; ธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์; Theerawut Thaweephattharawong; จิรวัฒน์ กิตติเดชา; เอกสิทธิ์ นาคราช; ชัชพงษ์ พงษ์พนา; อุกฤษ์ สาระชาติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559-03-24)
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลคนพิการที่ช่วยให้ care manager หรือผู้ให้บริการคนพิการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทำงานและประสานงานกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บข้อมูลคนพิการโดยใช้แนวความคิด ...