Now showing items 1-1 of 1

    • การนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง 

      ชาตรี ดวงเนตร (2008-12-04)
      บทความนี้ได้จากผู้เขียนผู้มีความรอบรู้และประสบการณ์สูงด้านธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในต่างประเทศมานาน และได้นำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบถอนรากถอนโคนในเมืองไทยที่โรงพยาบาลกรุงเทพ อันนับเป็นกรณีและประสบการณ์ตัวอย่างท ...