Now showing items 1-4 of 4

  • การพัฒนาระบบการจัดการบริการอาชีวอนามัยเพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาล 

   ชาติวุฒิ จำจด; Charttiwut Chamchod; สุนทร เหรียญภูมิการกิจ; Sunthorn Rheanpumikankit; กัญญาภัค พาไธสง; Kanyapak Pathaisong; เกสร วงศ์สุริยศักดิ์; Kesorn Wongsuriyasak; จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์; Chanthip Intawong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   บุคลากรโรงพยาบาลต้องเผชิญสิ่งคุกคามสุขภาพที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แต่การจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ และในทางปฏิบัติพบว่ามีมาตรฐานแน ...
  • การศึกษาสถานการณ์การให้บริการทางด้านอาชีวอนามัยในภาคอุตสาหกรรม 

   สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์; Somkiat Siriratpruek; นางประภาศรี เติมวิชชากร; ชาติวุฒิ จำจด; ธเนศ สินส่งสุข; Phapasri Toemwittchakorn; Chatwut Chamchod; Tanate Sinsongsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือเพื่อศึกษาสถานการณ์ของการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับภาคอุตสาหกรรมในหน่วยบริการรูปแบบต่างๆ โดยศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับลักษณะและกิจกรรมของการจัดบริการ ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัญหาอุป ...
  • การสร้างเสริมสุขภาพพนักงานอุตสาหกรรมแปรรูปหินแกรนิต: กรณีศึกษาในจังหวัดระยอง 

   จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์; สุนทร เหรียญภูมิการกิจ; ชาติวุฒิ จำจด; เกษสุดา คำแก้ว (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษานี้เป็นการศึกษาภาวะสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยง การสร้างเสริมสุขภาพพนักงานตามแนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดังและโรคปอดฝุ่นหิน และพฤติกรรมการใช้จุกอุดหูก่อนและหลังการใช ...
  • สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

   จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์; สุนทร เหรียญภูมิการกิจ; ชาติวุฒิ จำจด; นัยนา พันโกฏิ; Chanthip Intawong; Sunthorn Rheanpumikankit; Chattiwut Chamchod; Naiyana Phankote (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพ ระดับคุณภาพชีวิต และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 943 คน ที่อาศัยอยู่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแ ...