Now showing items 1-20 of 54

  • กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในร้านอาหารที่มีห้องอาหารปรับอากาศ 

   ชูชัย ศุภวงศ์; สุภกร บัวสาย; นวลอนันต์ ตันติเกตุ (2540)
   จาการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องโทษภัยของบุหรี่เป็นอย่างดี และต้องการให้ร้านอาหารโดยเฉพาะร้านที่ติดเครื่องปรับอากาศขยายเขตปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นจากเดิม ในขณะที่ด้านเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับ ...
  • การกระจายอำนาจด้านงบประมาณและเงินบำรุงเพื่อพัฒนาสาธารณสุข ในระดับจังหวัด 

   ชูชัย ศุภวงศ์; Choochai Supawongse (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
  • คุณภาพบริการทางการแพทย์และจริยธรรมของแพทย์ 

   ชูชัย ศุภวงศ์; Choochai Supawongse (2537)
   ในปัจจุบันปัญหาคุณภาพบริการทางการแพทย์และจริยธรรมของแพทย์ กำลังได้รับความสนใจจากทุกฝ่าย บทความนี้ได้นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหาจากคดีต่างๆ ที่ร้องเรียนมายังแพทยสภา พร้อมทั้งได้เสนอทางออกต่อปัญหาต่างๆ ไว้อย่างน่าสนใจ
  • คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

   ชูชัย ศุภวงศ์; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; ลัดดา ดำริการเลิศ; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; เกษม เวชสุทธานนท์ (กระทรวงสาธารณสุขสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-09)
   นโยบายด้านสาธารณสุขดังกล่าวได้รับการขานรับจากผู้คนในแวดวงสุขภาพ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะนักวิชาการและนักวิจัยระบบสาธารณสุข ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย เพราะเห็นว่าการพัฒนารพ.สต. เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญใ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538-08)
   - ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเสนอเป้าหมายและแนวทางของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - ศ.นพ.ประเวศ วะสี ชี้การวิจัยกับอนาคตของระบบสาธารณสุข - ระบบยาของประเทศไทย งานวิจัยที่ท้าทายการพัฒนา - วิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 11-12 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-06)
   - 13 จังหวัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภูมิภาค - ชุดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - วิสัยทัศน์และการปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538-08)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมองอนาคตเรื่องการกระจายอำนาจ ระดมความคิดจากนักวิชาการหลากสาขา - โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างเหมาะสมในประเทศไทย - เตรียมเสนอผลการสำรวจสภาวะสุขภาพพร้อมพัฒนาก้าวใหม ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538-10)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการ ปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ -ดูแลสุขภาพโดยชุมชนได้อย่างไร - การผ่าตัดวิถีชีวิตชุมชนชนบท - แนวคิดและประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพโดยชุมชน
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 7-8 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-02)
   - เปิดระบบสาธารณสุขในอุดมทัศน์สู่การปฏิรูปเพื่อสุขภาพ - การสร้างประชาสังคมเพื่อสุขภาพ - นวัตกรรมการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพ - การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพ - ปฏิรูประบบเพื่อสุขภาพจำเป็นจริงหรือ - ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-07)
   - เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ เสนอ สองรื้อ สองเริ่ม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้หญิงไทย – เปิดตัว 5 นักวิจัยที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข – เปิดวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพกับทิศทางงานวิจัย – ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-04)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหนุนวิจัยเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ สกัดเด็กและผู้หญิงจากบุหรี่ข้ามชาติ - สถานการณ์การจัดการกองทุนเพื่อสุขภาพของประชาชน - ไปดูธนาคารแห่งขุนเขาที่บ้านคีรีวง - ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทบทวนสถานการณ์ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-05)
   - ข้อเสนอสุขภาพคนไทยกับรัฐธรรมนูญใหม่ ลดบทบาทรัฐ เพิ่มบทบาทประชาสังคม ส่งเสริมแนวคิดสิทธิมนุษยชน - กรอบความคิดของดร.เกษียร เตชะพีระ และ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เรื่อง รัฐ สิทธิ กับสุขภาพ - การพัฒนาคู่มือการให้บริการเวชกรรมป ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-08)
   - กระทรวงสาธารณสุขเปิดทางแพทย์เกษียณอายุ ร่วมรักษาผู้ป่วย แก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลนในโรงพยาบาลรัฐ – เครือข่ายส่งเสริมเวชปฏิบัติจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการทำเวชปฏิบัติ – การประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคอีสาน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-09)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสรุปกรอบการดำเนินงานรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) – ประเด็นการวิจัย/กิจกรรม ตามกรอบการดำเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข – ประสบการณ์การบริหารทุนวิจัยและการพัฒนาองค์กรวิจัย ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-10)
   - โครงการวิจัยกระจายอำนาจฯ ผนึกชุมชนวิชาการ เร่งพัฒนาบทบาทอบต.ด้านสาธารณสุข – นักวิจัยอาวุโสชี้ 4C ปัจจัยแห่งความสำเร็จของนักวิจัย – การทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรม สุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงาน ก้าวที่นำไปสู่การพัฒนาชุดก ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-11)
   - ประชุมเครือข่ายส่งเสริมเวชปฏิบัติชู Systematic Review พัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามข้อตกลงสนับสนุนทางวิชาการด้านการวิจัยระบบสาธารณสุขระดับพื้นที่ – ที่ทำการใหม่สถ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539-12)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาแนวทางปรับระบบบริหารและโครงสร้างเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลรัฐ – ทุนสนับสนุนโครงการเครือข่ายส่งเสริมเวชปฏิบัติ – การมีส่วนร่วมของคนงานในการพัฒนาคุณภาพบริการใน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-01)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจับมือคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวนโยบายรัฐด้านสุขภาพ - สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกละเลย - ก้าวแรกของโครงการพัฒนาคุณภา ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-02)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก้าวสู่โลกอินเทอร์เน็ต ให้บริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์ www.hsri.or.th - ประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ภาคเหนือ - สถาบันสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-03)
   - ที่ประชุมกระจายอำนาจบริหารงบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เห็นพ้องเสนอปรับวิธีจัดสรรงบเพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัว - กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัดในการบริหารงบประมาณ - workshop 2 ของโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ...