Now showing items 1-4 of 4

  • การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชน 

   ซำแก้ว หวานวารี; Sumkaew Wanvaree; วิชัย เอกพลากร; พักตร์วิมล ประเสริฐ; สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (ม.ป.พ., ม.ป.ป.)
   การสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสำหรับประชาชนการศึกษาครั้งนี้เป็นการสำรวจสถานการณ์เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสุขภาพทั้งใน และต่างประเทศ ผลการศึกษาพบข้อสรุป ดังนี้คือ 1.การบริการข้อมูล(supply) ในต่างประเทศมีหลายช่องทาง ...
  • ความคิดเห็นของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์และอาจารย์ โรงเรียนแพทย์ต่อรูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

   ซำแก้ว หวานวารี; Sumkaew Wanvaree; วิชัย เอกพลากร; ณัฐภัคว์ สกุโณดม; บุญใจ ลิ่มศิลา; รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   ความคิดเห็นของแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ และอาจารย์โรงเรียนแพทย์ต่อรูปแบบการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทรายงานการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการบรรเทาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท ซึ่งเริ่มในปีพ.ศ.2538 โดยมีการสำรวจความคิดเห็นและเก็บร ...
  • ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการให้แพทย์เกษียณอายุราชการมาปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ 

   ซำแก้ว หวานวารี; Samkaew Wanvaree; วิชัย เอกพลากร; บุศรา เกิดพึ่งประชา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการให้แพทย์ เกษียณอายุราชการมาปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐจากการศึกษา ความเป็นไปได้ ในโครงการจ้างแพทย์เกษียณอายุ มาทำงานให้รัฐโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นแพทย์ทางโทรศัพท์ ...
  • สถานการณ์ของการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn; ซำแก้ว หวานวารี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   สถานการณ์ของการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนับตั้งแต่ พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีผลบังคับ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 ยังไม่มีการประเมินอย่างเป็นระบบว่า เจตนารมย์ของกฏหมายนี้ได้รับการตอบสนองจากผู้เกี่ยวข้องเพียงใด ...