Now showing items 1-4 of 4

  • คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; ณภากุล โรจนสุภัค; นิพัธ กิตติมานนท์; รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์; เกษม เวชสุทธานนท์; พรรณี ทิพย์ธราดล; สตางค์ ศุภผล; ภัชราภรณ์ ถาบุตร; สิวพร ประเสริฐสุช; การุณย์ หงษ์กา; ทัศนีย์ ญาณะ; สุธี สุดดี; อภิรดี ศรีวิจิตกมล; เยาวเรศ วิสูตรโยธิน; จุติพร ผลเกิด (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2552-05)
   หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คนทำงานเบาหวานในระบบบริการและผู้สนใจเห็นความสำคัญ ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสนับสนุนการป้องกันดูแลแก้ไขปัญหาเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ ...
  • เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

   ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; วรรณี นิธิยานันท์; ณภากุล โรจนสุภัค; นภาพร วาณิชย์กุล; สมชาย ลี่ทองอิน; สมเกียรติ โพธิสัตย์; ณัฐวุฒิ ส่งแสง (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553-06)
  • เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

   นภาพร วาณิชย์กุล; สมเกียรติ โพธิสัตย์; ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; วรรณี นิธิยานันท์; ณภากุล โรจนสุภัค; กฤช ลี่ทองอิน (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553-06)
   แบบประเมินตนเองในการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้รับบริการโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง มุ่งเน้นลักษณะสำคัญของการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการ ทั้งในระดับกระบวนการรักษาดูแลของทีมผู้ดูแล ...
  • โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร 

   สมเกียรติ โพธิสัตย์; ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; วรรณี นิธิยานันท์; นภาพร วาณิชย์กุล; กฤช ลี่ทองอิน; ณภากุล โรจนสุภัค (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์, 2551-06)
   โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย จากการประเมินสถานการณ์พบว่า อัตราชุกของโรคเหล่านี้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแบบชันอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ระดับคุณภาพของระบบงา ...