Now showing items 1-6 of 6

  • Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Narong Sahamaethapt; Somsak Chunharas; Pongpisut Jongudomsuk; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   ยุทธศาสตร์การวิจัยระบบสุขภาพ ปี พ.ศ.2554-2558 ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะเร่งจัดการความรู้สู่ระบบ สุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน และหนึ่งในแผนงานวิจัยที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ การพัฒนาความ เข้มแข็งกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ ...
  • บทบาท องค์ประกอบ และการจัดการเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ 

   ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556-02-03)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
  • บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตร 

   ณรงค์ สหเมธาพัฒน์; Narong Sahamaethapt; สุรเดช เดชคุ้มวงศ์; ดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกูล; พิทักษ์ เอมสวัสดิ์; อุบลรัตน์ สวนเศรษฐ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร, 2540)
   บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตรการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สถานะทางการเงิน ...
  • สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2553 

   สุริยะ วงศ์คงคาเทพ; ณรงค์ สหเมธาพัฒน์; ชาญชัย พิณเมืองงาม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2553-02-10)
   รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ประมวลสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของสภาวะสุขภาพของประเทศไทย (2) ศึกษายุทธศาสตร์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สำคัญ รวมทั้งบทบาทและแผนงานของหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ...
  • สาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข 

   ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556-02-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
  • แนวทางการดำเนินงานการพัฒนา(ปฏิรูป)กระทรวงสาธารณสุข 

   ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2556-03-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ