Now showing items 1-5 of 5

  • การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; วงเดือน จินดาวัฒนะ; ณิชากร ศิริกนกวิไล (2539)
   การวางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสัมพันธ์โดยตรงกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนสาธารณสุข ปัจจุบันมีวิธีการคาดประมาณความต้องการหลายวิธี ไม่มีวิธีใดที่สุด จึงควรใช้ร่วมกัน บทความนี้นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์บางส่วนเ ...
  • การศึกษาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

   ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; ณิชากร ศิริกนกวิไล; วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย; ประภัศสิณี โพธิ์สุวรรณ (สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.),สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP), 2559-11)
   โครงการศึกษาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เป็นการศึกษาที่ต้องการทราบค่าแรงจริงที่มีการจ่ายให้กับบุคคลากรด้านสุขภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...
  • ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา 

   ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; ณิชากร ศิริกนกวิไล; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; พินิจ ฟ้าอำนวยผล; Kwanpracha Chiangchaisakulthai; Nichakorn Sirikanokvilai; Pongpisut Jongudomsuk; Somsak Chunharas; Pinij Fahamnuaypol (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดความกันดารของพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการจ่ายค่าตอบแทน “เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย” แก่บุคลากรสาธารณสุข ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานข้อเสนอการปรับ ...
  • ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 

   อำพล จินดาวัฒนะ; Amphon Jindawatthana; สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล; ณิชากร ศิริกนกวิไล (สถาบันพระบรมราชชนก, 2542)
   ผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจต่อการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารเป็นหลักร่วมกับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา ...
  • แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 

   อำพล จินดาวัฒนะ; ฑิณกร โนรี; นงลักษณ์ พะไกยะ; ณิชากร ศิริกนกวิไล (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, 2552-11)
   ประเทศไทยมีความพยายามผลักดันการดำเนินงานพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพมายาวนาน จนกระทั่งถึงปัจจุบันพบว่าประเด็นกำลังคนด้านสุขภาพมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืน กระทรวงสาธาร ...