Now showing items 1-6 of 6

  • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว. 

   ปาริชาต สุวรรณผล; Parichat Suwanpon; ดลฤดี ศรีศุภผล; Donrudee Srisuphol; วรรณศิริ นิลเนตร; Wansiri Nilnate; รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-02)
   การวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่ผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกา ...
  • สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว 

   ปาริชาต สุวรรณผล; Parichat Suwanpon; ดลฤดี ศรีศุภผล; Donrudee Srisuphol; วรรณศิริ นิลเนตร; Wansiri Nilnate; รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   การวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่ผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของคนพิการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกา ...
  • เรื่องเล่าคนเล็กๆ ในระบบที่ซับซ้อน 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-07)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คือ องค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายที่นำไปสู่การแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเ ...
  • เรื่องเล่างานอันเป็นที่รัก 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-07)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คือ องค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายที่นำไปสู่การแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเ ...
  • เรื่องเล่าเติบโตด้วยประสบการณ์ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-07)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คือ องค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายที่นำไปสู่การแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเ ...
  • เรื่องเล่าเรียนรู้เปลี่ยนผ่านตัวตน 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-07)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คือ องค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสร้างและจัดการความรู้สู่การพัฒนานโยบายที่นำไปสู่การแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเ ...