Now showing items 1-4 of 4

  • ประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร; Supattra Srivanichakorn; ดวงพร เฮงบุณยพันธ์; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; วิไลลักษณ์ วิสาสะ; พินทุสร เหมพิสุทธิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   โครงการศึกษาประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครการศึกษาประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขในระยะต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อประเมินกระบวนการ ...
  • รายงานผลโครงการวิจัยกองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองเปรียะ กับการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพ 

   อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร; Aphisit Thamrongwarangkul; ยงยุทธ ขจรธรรม; ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร; ดวงพร เฮงบุณยพันธ์; นิรวรรณ รวมธรรม (มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี, 2541)
   รายงานผลโครงการวิจัยกองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองเปรียะ กับการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพกองทุนออมทรัพย์คลองเปรียะ กองทุนของชาวคลองเปรียะ โดยชาวคลองเปรียะ และเพื่อชาวคลองเปรียะ ได้ดำเนินกิจการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 1 เมษายน ...
  • สี่ปีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รายงานการดำเนินงาน พ.ศ.2536-2539 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์; ดวงพร เฮงบุณยพันธ์; Somsak Chunharas (โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
  • แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2540-2544 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)