Now showing items 1-7 of 7

  • การพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง บทเรียนจากการระบาดของ โควิด-19 

   ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; อินทิรา สุขรุ่งเรือง; Intira Sukrungreung; สราพร มัทยาท; Saraporn Mattayart; ภัทรพงศ์ อุดมพัฒน์; Patpong Udompat; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; สุทธานันท์ กัลกะ; Suthanan Kunlaka; พีระเดช สำรวมรัมย์; Pheeradetch Samroumram; เบญจพร รัชตารมย์; Benjaporn Rajataram; อนันต์ กนกศิลป์; Anant Kanoksilp (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-03)
   ภูมิหลังและเหตุผล ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตถือได้ว่าเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้โรงพยาบาลต้องเลื่อนนัดผู้ป่วยออกไป ระเบียบวิธีศึกษา ...
  • การพัฒนาระบบแพทย์ทางไกลเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง บทเรียนจากระบาดของโควิด-19 

   ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; อินทิรา สุขรุ่งเรือง; Intira Sukrungreung; สราพร มัทยาท; Saraporn Mattayart; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; สุทธานันท์ กัลกะ; Suthanan Kunlaka; ภัทรพงศ์ อุดมพัฒน์; Patpong Udompat; พีระเดช สำรวมรัมย์; Pheeradetch Samroumram; เบญจพร รัชตารมย์; Benjaporn Rajataram; อนันต์ กนกศิลป์; Anant Kanoksilp (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการให้บริการแพทย์ทางไกล และระบบการจัดการยาสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 2) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อประเมินสภาพผู้ป่วยล้าง ...
  • การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien; กฤษดา แสวงดี; Krisada Sawaengdee; Benjaporn Rajataram; กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม; Kamolnut Muangyim; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; รุ่งนภา จันทรา; Rungnapa Chantra; วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์; Wiriya Phokhwang-Just; ศุทธินี วัฒนกูล; Suttini Wattanakul; ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; ศรีจันทร์ พลับจั่น; Srijan Pupjain; สุทธานันท์ กัลกะ; Suthanan Kunlaka; เบญจพร รัชตารมย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
   การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณาแบบผสมโดยทำการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาระงานและปัจจัยกำหนดผลิตภาพ 2) ศึกษาความสอดคล้องของภาระงานกับอัตรากำลังบุคลากรที่มี และ3) สังเคราะห์ข้อเสนอเช ...
  • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบทบาทของวิทยาลัยภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนกในการสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรสาธารณสุขสำหรับการสนับสนุนทีมหมอครอบครัว 

   อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์; Atcharawadee Sriyasak; จินตนา ทองเพชร; Jintana Tongpeth; วารุณี เกตุอินทร์; Varunee Ketin; ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; รุ่งนภา จันทรา; Rungnapa Chantra; เบญจพร รัชตารมย์; Benjaporn Rajataram; บุญเรือง ขาวนวล; Bunrean Kaonuan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายคลินิกหมอครอบครัวเพื่อการพัฒนาบริการปฐมภูมิ และผลักดันให้มีพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ทำให้มีการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเข้า ...
  • การให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการปฐมภูมิและการรับรองมาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; อินทิรา สุขรุ่งเรือง; Intira Sukrungreung; จีราพร ทองดี; Jeraporn Thongdee; ลลิตา เดชาวุธ; Lalita Dechavoot; กฤษณี สุวรรณรัตน์; Kritsanee Suwannarat; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์; Patpong Udompat; จิรชาติ เรืองวัชรินทร์; Jirachart Reungwatcharin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-12)
   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัดองค์การบริหารส่ว ...
  • ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารอัตรากำลังคนด้านสุขภาพช่วงระยะเปลี่ยนผ่านจากการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์; Atcharawadee Sriyasak; รุ่งนภา จันทรา; Rungnapa Chantra; ทัศนีย์ เกริกกุลธร; Tassanee Krirkgulthorn; สุชาดา นิ้มวัฒนากุล; Suchada Nimwatanakul; ธัญพร ชื่นกลิ่น; Thunyaporn Chuenktin; สรรเสริญ นามพรหม; Sansern Namprom; ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; รัถยานภิศ รัชตะวรรณ; Ratthayanaphit Ratchathawan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-12)
   การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจัดการ/ปัญหา/อุปสรรค ในการจัดอัตรากำลังคนด้านสุขภาพช่วงระยะเปลี่ยนผ่านจากการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ...
  • สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; รุ่งนภา จันทรา; Rungnapa Chantra; ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง; Chaweewan Sridawruang; อังสินี กันสุขเจริญ; Angsinee Kansukcharearn; วรวุฒิ แสงทอง; Worawut Saengthong; อินทิรา สุขรุ่งเรือง; Intira Sukrungreung; สุชาดา นิ้มวัฒนากุล; Suchada Nimwatanakul; ฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์; Titaree Chuephram (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-10)
   งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสิทธิประโยชน์สวัสดิการและความก้าวหน้าของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค ...