Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์ไอโอดีนในประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2550-2552 

      สุเมธ องค์วรรณดี; วรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์; กุลรัตน์ ไชยพรหม; หทัยรัตน์ ทองเขียว; ดาราวรรณ สกุลวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
      การขาดไอโอดีนมีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะพัฒนาการทางสมองของเด็กในครรภ์ถึงเด็กวัยก่อนเข้าเรียน ในช่วงเวลาที่ผ่านไป สถานการณ์ได้เบาลงหากพิจารณาจากอัตราคอพอกในเด็กนักเรียน กระนั้นก็ตาม การขาดในระดับเล็กน้อยอาจไม่ทำให้เกิดความผิด ...