Now showing items 1-2 of 2

  • การจัดทำแบบจำลองรายจ่ายสุขภาพ 

   ดาว มงคลสมัย; Dow Mongkolsmai; สมชาย สุขสิริเสรีกุล; เพลินพิศ สัตย์สงวน; ประภัสสร เลียวไพโรจน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การจัดทำแบบจำลองรายจ่ายสุขภาพรายงานฉบับนี้เป็นการทบทวนงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายสุขภาพ และการสร้างแบบจำลองรายจ่ายสุขภาพของไทย จากการทบทวนงานวิจัยต่างๆ สามารถแบ่งกลุ่มงานที่ศึกษาเรื่องรายจ่ายด้านสุขภาพออกเป็น ...
  • ข้อเสนอหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : รายงานการศึกษาประกอบการปฏิรูประบบสุขภาพและการร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.... 

   อัมมาร สยามวาลา; Ammar Siamwalla; สุชาติ สรณสถาพร; สงวน นิตยารัมภ์พงศ์; ดาว มงคลสมัย; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   เอกสารงานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลผลิตจากความเพียรพยายามและสติปัญญาของนักวิชาการ และนักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสุขภาพกลุ่มหนึ่ง ที่ได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการจัดบริการและการคลังสุขภาพของประเทศไทยที่ผ่านมา ทบทวนทางเลือกและกลวิธ ...