Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์และประเด็นสุขภาพ “แรงงานอีสาน” 

      ดุษฎี อายุวัฒนะ; Dusadee Ayuwat; ภัทระ แสนไชยสุริยา; Pattara Sanchaisuriya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่มีการย้ายถิ่นแรงงานมาก จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ สังคม ตลอดจนมีผลกระทบต่อสุขภาวะทั้งปัจเจกบุคคล ครัวเรือน และชุมชน บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสถานการณ์ ...