Now showing items 1-1 of 1

    • การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ: กรณีศึกษาแรงงานย้ายถิ่น 

      ดุษฎี อายุวัฒน์; Dusadee Ayuwat; ภัทระ แสนไชยสุริยา; มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Khon Kaen University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
      รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาวะสุขภาพกรณีศึกษาแรงงานย้ายถิ่น จึงทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นขอบเขตนิยามการย้ายถิ่น แบบแผนการย้ายถิ่นของแรงงานอีสานและศึกษาประเด็นแรงย้ายถิ่นอีสานกับความยากจน ...