Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินผลการใช้ชุดความรู้แนวทางปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

   จุฑาธิป ศีลบุตร; สมชาย วิริภิรมย์กูล; ปราณี สุทธิสุคนธ์; เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล; ดุษณี ดำมี (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555)
   การศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อประเมินชุดความรู้แนวทางปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในด้านประโยชน์ ความเหมาะสมในการใช้ และกระบวนการส่งต่อชุดความรู้ โดยเก็บข้อมูลเชิงปร ...
  • จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ 

   ทัศนีย์ ญาณะ; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ณัฐกา สงวนวงษ์; ดุษณี ดำมี; นฤมล จันทรเจิด (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554-10)
   การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเนื้อหาและการสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน ในเวทีวิชาการต่างๆอันได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ การอภิปรายทางวิชาการ การเสวนา ...