Now showing items 1-3 of 3

  • ค่าใช้จ่ายและคุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปจากการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

   ชยันตร์ธร ปทุมานนท์; Jayanthon Patumanond; ชไมพร ทวิชศรี; ณัฐจาพร พิชัยณรงค์; สมศักดิ์ ธรรมธิติวัฒน์; ดุสิต สุจิรารัตน์; Chamaiporn Tawichasri; Natchaporn Pichainarong; Somsak Thamthitiwat; Dusit Sujirarat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าใช้จ่าย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และปัจจัยที่มีอิทธิพล เพื่อประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปของผู้ป่วยโรคปอดอุดก ...
  • ปัจจัยสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

   ปาหนัน พิชยภิญโญ; Panan Pichayapinyo; สุนีย์ ละกำปั่น; Sunee Lagampan; ดุสิต สุจิรารัตน์; Dusit Sujirarat; วันเพ็ญ แก้วปาน; Wonpen Kaewpan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-12)
   วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพื่อ (1) สำรวจพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็น กลุ่มเสี่ยงต่ำ (น้อยกว่าร้อยละ 10) และกลุ่มเสี่ยงสูง (ร้อยละ 20 ขึ้นไป) ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามแผนภูมิทำนายการเกิด ...
  • สถานะสุขภาพอนามัยของประชากรไทยและแนวโน้มอนาคต 

   พรพันธ์ บุณยรัตนพันธุ์; ดุสิต สุจิรารัตน์; กุลยา นาคสวัสดิ์; อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม (2539)
   แม้ว่าแนวโน้มในอนาคต คนไทยจะมีอายุยืนยาวขึ้น แต่โรคในผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่โรคเอดส์ โรคติดเชื้อ ที่กลับมาระบาดใหม่โดยมีผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นพาหะ อุบัติเหตุและความรุนแรง ปัญหาสิ่งแวดล้อม สภาวะความเจ ...