Now showing items 1-2 of 2

  • การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย 

   ปรีชา เปรมปรี; ฉันทนี บูรณะไทย; เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย; ถนอม น้อยหมอ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์และคนตั้งแต่ปลายปี 2546 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลถึงมกราคม 2549) ได้มีการแพร่ระบาดได้เกิดขึ้นจำนวนสามรอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและนานาประเทศเป็นอย่างมาก ...
  • สถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย 

   ปรีชา เปรมปรี; เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย; ถนอม น้อยหมอ; ฉันทนี บูรณะไทย (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2548-12)
   โรคไข้หวัดนก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งก่อการให้เกิดการติดเชื้อทั้งในมนุษย์ และสัตว์หลายชนิด เช่น ม้า สุกร แมว นก ไก่ เป็นต้น การเกิดโรคในสัตว์โดยเฉพาะในสัตว์ปีกเกิดขึ้นมานานกว่า ...