Now showing items 1-1 of 1

    • องค์กรทางสังคมกับการพัฒนาประชาคมตำบล : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

      นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์; Nongluck Suphanchaimat; ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ; ธนพรรณ ธานี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
      การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการเกิดประชาคมตำบลและองค์กรทางสังคมในชุมชนตำบลทุ่งโป่งและตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีวิจัยเชิงวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ ...