Now showing items 1-2 of 2

  • อุ่นใจ ใกล้บ้าน 

   ดวงกมล สจิรวัฒนากุล; ทนงศักดิ์ หมื่นหนู (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2553-01)
   ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้คลินิกเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการปฐมภูมิแบบผสมผสานร่วมจัดบริการให้กับผู้มีสิทธิบัตรทอง ชื่อว่า " คลินิกชุมชนอบอุ่น" หนังสือเล่มนี้นำเสนอมิติต่างๆ ...
  • โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน 

   ดวงกมล สจิรวัฒนากุล; ทนงศักดิ์ หมื่นหนู; สุรศักดิ์ อธิคมานนท์; สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์; ภูษิต ประคองสาย (แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, 2552-02)