Now showing items 1-1 of 1

    • การสร้างทีมและการคงอยู่ของทีม 

      ทรงกิจ อติวานิชยพงศ์ (2008-12-04)
      กิจกรรมใด ๆ ที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น มักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และปัจจัยเหล่านี้ต้องอยู่บนนพื้นฐานของความเหมาะสมกับสภาพต่าง ๆ บทความนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของกระบวนการในการแก้ปัญหาโดยอาศัยคณะทำงานชุดหนึ่งและมีปัจจ ...