Now showing items 1-3 of 3

  • การทดลองใช้และประเมินผลตัวชี้วัดสำหรับงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล 

   ภูรี อนันตโชติ; จิราภรณ์ อุษณกรกุล; เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; อินทิรา กาญจนพิบูลย์; ทวีพงษ์ อารียโสภณ; สุธีรา เตชคุณวุฒิ; ชมภูนุช สุคนธวารี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   ตัวชี้วัดจัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระดับจุลภาคหรือในระดับมหภาค ซึ่งระบบสารสนเทศตัวชี้วัดดังกล่าวต้องมีความเป็ ...
  • การวิจัยและพัฒนาสารสนเทศระบบยาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยา ระยะเวลา : กรกฎาคม 2549-สิงหาคม 2550 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; ภูรี อนันตโชติ; อินทิรา กาญจนพิบูลย์; จิราภรณ์ อุษณกรกุล; ศนิตา หิรัญรัศมี; ทวีพงษ์ อารียโสภณ; สุธีรา เตชคุณวุฒิ; ชุมพูนุช สุคนธวารี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การใช้ยาอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่อผลลัพธ์ของการบริบาลผู้ป่วย และของการดำเนินงานระบบสุขภาพ การใช้ยาเกินจำเป็นและใช้ต่ำกว่าที่จำเป็น มีผลต่อคุณภาพการรักษา ในขณะเดียวกัน การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ย่อมมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพด้วย ...
  • เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการจัดทำฐานข้อมูลและระบบสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทย 

   เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์; Sauwakon Ratanawijitrasin; ภูรี อนันตโชติ; ทวีพงษ์ อารียโสภณ; จิราภรณ์ อุษณกรกุล; ศนิตา หิรัญรัศมี; อินทิรา กาญจนพิบูลย์; Puree Anantachoti; Tweepong Ariyasopon; Jiraporn Usanakornkul; Sanita Hiranrasamee; Inthira Kanchanaphibool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   โครงการเครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศเภสัชกรรมโรงพยาบาล เป็นแนวคิดใหม่ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสม (rational use of drugs) ที่พัฒนาระบบการสนับสนุนโรงพยาบาลในการติดตามการใช้ยา โดยการสร้างกลไกการวิเคราะห์การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ...