Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาระบบการให้บริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลปลาปาก จังหวัดนครพนม 

   สุพัฒน์ สมจิตรสกุล; Supat Somchirtsakul; พรรณทิวา สมจิตรสกุล; ทิพย์สุดา หริกุลสวัสดิ์; กรรณิการ์ รัชอินทร์; มติกา สุนา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการคลินิกเบาหวาน ในโรงพยาบาลปลาปาก สามารถให้บริการได้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย และสามารถสร้างความตระหนักให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญ ...
  • เครื่องล้างสายอัจฉริยะ 

   ทิพย์สุดา หริกุลสวัสดิ์; Tipsuda Harikulsawad (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 2 : R2R in Secondary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 10 กรณีศึกษาที่ได้รับร ...