Now showing items 1-1 of 1

    • งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก 

      ทิศนา แขมมณี (2551-12-04)
      รายงานการวิจัยนี้เป็นการถอดเทปจากการบรรยายทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ในรายการ "หนูน้อยน่ารัก" ซึ่งจัดโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการศึกษาปฐมวัยภาควิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ...