Now showing items 1-3 of 3

  • การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย 

   อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; พรพิศ ศิลขวุธท์; ธนภร ชัยจิต; ขวัญสุดา ชาติโสม; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-06)
   รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์ระบบราคายาในประเทศไทย วิธีการศึกษาที่ใช้คือการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโดยตรงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรม ...
  • มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ 

   จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; หนึ่งฤทัย สุกใส; อัจฉราวรรณ โตภาคงาม; อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; พิมประภา กิจวิธี; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; เชิดชัย สุนทรภาส; ธนภร ชัยจิต; พรพิศ ศิลขวุธท์; สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; สุพล ลิมวัฒนานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพงเป็นสาเหตุของการเติบโตอย่างรวดเร็วของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยเฉพาะระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ การศึกษานี้ทบทวนกลไกระดับชาติในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาครัฐที่เคยมี ...
  • สรุปประชุม เรื่อง ก้าวใหม่ของประเทศไทย ประชาชนเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า 

   คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร; ธนภร ชัยจิต; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-04-25)