Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1) 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; เพ็ญศรี สงวนสิงห์; ธนาคม วงษ์บุญธรรม; มริน เปรมปรี; วรธันย์ นนทะบุตร (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.), 2558-07)
   การศึกษาโครงการพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุข จังหวัด และอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนารูปแบบ (Model) การจัดการกับปัญหาในระดับพื้นที่อำเภอ ในรูปของระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาคม ...
  • การพัฒนายุทธศาสตร์ระบบการวิจัยคลินิกของประเทศไทย 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; สรกนก วิมลมั่งคั่ง; Sornkanok Vimolmangkang; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsi; เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์; Penchan Sherer; วิวัฒน์ พีรพัฒนโภคิน; Wiwat Peerapatanapokin; ธนาคม วงษ์บุญธรรม; Thanakom Wongboontham (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   การปรับรื้อสร้าง (Transformation) ระบบและโครงสร้างทางสุขภาพให้สนองตอบต่อนโยบายแผนงานและยุทธศาสตร์ระยะยาว (20 ปี) ของประเทศไทยตามกระแสโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะนโยบายนวัตกรรมระบบสุขภาพให้ก้าวเท่าทันกับวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เท ...