Now showing items 1-2 of 2

  • กระบวนทัศน์เรื่องความตายและมิติแห่งสุขภาวะ 

   ธนา นิลชัยโกวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • การทบทวนกระบวนทัศน์เรื่องความตายกับมิติแห่งสุขภาวะ 

   ธนา นิลชัยโกวิทย์; Tana Nilchaigowit; วริสรา กริชไกรวรรณ; วรรณา จารุสมบูรณ์; พรเลิศ ฉัตรแก้ว; Warisara Krikhaiwan; Wanna Jarusomboon; Pornlert Charkaeow (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โครงการนี้เป็นหัวข้อหนึ่งของการศึกษาทบทวนกระบวนทัศน์สุขภาพซึ่งหยิบยกเอาประเด็นเรื่องความตายและการจัดการความตายขึ้นมาพิจารณา โดยคาดหวังว่าผลการศึกษานี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้คนในสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาทบทวนแนวค ...