Now showing items 1-3 of 3

  • การแพทย์แผนไทยในอาเซียน : โอกาส และผลกระทบ 

   ธวัชชัย กมลธรรม; Tawatchai Kamoltham (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ข้อเสนอการบริหารเขตสุขภาพ 

   ธวัชชัย กมลธรรม (สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, 2556-03-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ
  • งานประจำสู่งานวิจัย (R2R) กับการปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข 

   ธวัชชัย กมลธรรม (สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, 2556-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในยุคปฏิรูปบทบาทกระทรวง วันที่ 1 สิงหาคม ...