Now showing items 1-3 of 3

  • การประเมินรูปแบบบริการที่จัดให้ผู้สูงอายุในชุมชน : เน้นการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 

   ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; Thanya Sanitwongse Na Ayuttaya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสภาพสังคมและบริการสังคมที่มีอยู่ในชุมชนที่ผู้สูงอายุได้รับ โดยเน้นการให้บริการของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ทั้งด้านปริมาณของบริการและคุณภาพ การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ปัญหา ...
  • การประเมินโครงการบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย 

   ระพีพรรณ คำหอม; Rapeephan Kamhom; จิระลักษณ์ จงสถิตย์มั่น; อภิญญา เวชยชัย; ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; ปิยะฉัตร ชื่นตระกูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   การประเมินโครงการบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อประเมินวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การดำเนินงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบริการสวัสดิการสังคมที่ดำเนินการโดยรัฐ ...
  • ลักษณะปัญหาการรับบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพต่างๆ 

   วิจิตร ระวิวงศ์; Wichit Rawiwong; ชาย ธีระสุต; ประวิ อ่ำพันธ์ุ; ทิพากรณ์ โพธิ์ถวิล; ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   ลักษณะปัญหาการรับบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพ 5 ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันและผู้รับบริการที่อยู่นอกระบบประกันสุขภาพ 2) ...