Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในแนวคิดแบบองค์รวม โรงพยาบาลเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

   ธารา อ่อนชมจันทร์; Thara Ounchomchan; ดารณี อ่อนชมจันทร์; สุภาพ เนตรสุวรรณ; โรงพยาบาลเม็งราย; Meangrai Hospital (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษานี้เป็นงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขบนแนวคิดองค์รวมของโรงพยาบาลเม็งราย เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลให้เข้าใจถึงแนวคิดองค์รวมและการนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขโดยการพัฒนางานบริการด้านเบา ...
  • ศักยภาพของภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 

   ยิ่งยง เทาประเสริฐ; ธารา อ่อนชมจันทร์ (2537)
   การวิจัยเชิงสังคมศาสตร์เรื่องนี้ เป็นการศึกษาศักยภาพของภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบ้าน โดยได้แยกศึกษาเป็น 2 กรณี คือ การรักษากระดูกหักของหมอเมืองและการดูแลครรภ์ของชาวอาข่า ในจังหวัดเชียงราย การศึกษานี้ม ...