Now showing items 1-3 of 3

  • การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข 

   ไพศาล วิสาโล, พระ; PhraPaisan Wisalo; ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ; เมทัส อนุวัตรอุดม; นารี เจริญผลพิริยะ; นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์; ดวงหทัย ชาติพุทธิกุล; Yongyut Buranachareonkit; Matas Anuwatudom; Naree Chareonpholpiriya; Naphanat Anuphongphan; Nonglak Throngsilsat; Dounghathai Chatphutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ในการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข ได้ให้ความสนใจถึงที่มาของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งที่ปรากฏ ซึ่งผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจ ...
  • มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์; พจน์ กริชไกรวรรณ; Komatra Chuengsatiansup; Pon Krikaiwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   หนังสือเล่มนี้เป็นผลลัพธ์ของการประชุมระดมความคิดในเวทีสัมมนาเรื่อง การปรับกระบวนทัศน์ทางการแพทย์และสุขภาพของสังคมไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2544 โดยมีนักวิชาการมาร่วมทบทวนกระบวนทัศน์และวิธีคิดของสังคมเกี่ ...
  • สุขภาพสังคม ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ 

   ไพศาล วิสาโล ,พระ; ชัยวัฒน์ สถาอานันท์; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นารี เจริญผลพิริยะ; กิตติชัย งามชัยพิสิฐ; เมธัส อนุวัตรอุดม; ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ; ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-10)
   หนังสือเรื่อง สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรงกับระบบบริการสุขภาพ นี้ เป็นผลจากโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในระบบสุ ...