Now showing items 1-5 of 5

  • การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

   ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร; Chatchavan Janvijit; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; ศิวพร อึ้งวัฒนา; นงเยาว์ อุดมวงศ์; จิตนธี เขนย; นุชยงค์ เยาวพานนท์; มลวิภา ศิริโหราชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นการนำผลการศึกษ ...
  • การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ 

   สุสัณหา ยิ้มแย้ม; Susunha Yimyam; ชฤทธิ์ มีสิทธิ์; นงเยาว์ อุดมวงศ์; ระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การประมวลผลองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์แรงงานนอกระบบและผลกระทบต่อสุขภาพ ...
  • ผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินแบบเปิด การกำหนดขอบเขตและแนวทางศึกษา 

   ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร; นงเยาว์ อุดมวงศ์; มลวิภา ศิริโหราชัย; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; จิตนธี เขนย; ศิวพร อึ้งวัฒนา; นุชยงค์ เยาวพานนท์; Chudchawal Juntarawijit; Yuwayong Juntarawijit; Sivaporn Aungwattana; Nongyao Udomvong; Jitnatee Kaney; Nootchayong Yaowapanon; Monvipa Sirihorachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
   การทำเหมืองถ่านหินอาจสร้างผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายประการ ปัจจุบันยังขาดแนวทางการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการประเภทนี้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินแบบเปิด ...
  • วิถีชุมชนของประชาชนเวียงแหง 

   ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; Yuwayong Juntarawijit; นงเยาว์ อุดมวงศ์; ศิวพร อึ้งวัฒนา; จิตนธี เขนย; นุชยงค์ เยาวพานนท์; มลวิภา ศิริโหราชัย; ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการทำเหมือนถ่านหินลิกไนต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) โครงการนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ในหลายด้าน ทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ...
  • สภาพปัญหาของแม่น้ำปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชน 

   สมพร จันทระ; Somporn Chantara; ชิตชล ผลารักษ์; วีระ วงศ์คำ; ชมนาด พจนามาตร์; นงเยาว์ อุดมวงศ์; Chitchon Palarak; Weera Wongkhom; Chomnard Potjanamart; Nongyao Udomwong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โครงการศึกษาสถาพปัญหาของแม่น้ำปิงกับภาวะสุขภาพของชุมชนได้ทำการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าวเพื่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นระยะประมาณ 8 เดือน คือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2545 ถึง กรกฎาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) ...