Now showing items 1-6 of 6

  • การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

   นภาพร วาณิชย์กุล; Napaporn Wanitkun; เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์; Ketsarin Utriyaprasit; ทิพา ต่อสกุลแก้ว; Tipa Toskulkao; สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์; Suchada Pattaramongkolrit; สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร; Supinda Ruangjiratain; วรรณี นิธิยานันท์; Wannee Nitiyanant; วีรนุช รอบสันติสุข; นิพนธ์ เจริญกิจการ; Nipon Charoenkitkarn; วชิรศักดิ์ วานิชชา; Vajirasak Vanijja; จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ; Chularat Tanprasert; ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์; สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์; Suthida Goollawattanaporn; ชัยวุฒิ สีทา; Osborne, Richard; Batterham, Roy; Dowson, Sarity (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบคู่มือการให้บริการการจัดการโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง บนพื้นฐานการบูรณาการการดูแลแบบประชาชนเป็นศูนย์กลาง การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น ...
  • ความแตกฉานทางสุขภาพของคนไทย 

   นภาพร วาณิชย์กุล; สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์; จเร วิชาไทย; บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง; สายชล คล้อยเอี่ยม; รอย แบทเทอร์แฮม; ริชาร์ด ออสบอร์น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557)
   เพื่ออธิบายแนวคิดความแตกฉานทางสุขภาพของคนไทยสำหรับคนไทย 5 กลุ่ม ประกอบด้วยคนไทยที่ดูมีสุขภาพดี คนพิการทางการมองเห็น การเคลื่อนไหว การได้ยิน และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับภาวะหลอดเลือดแดงตีบแข็ง (โรคหลอดเลือดหัวใจ ...
  • ติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอครอบครัว 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn; สุภา เพ่งพิศ; Supa Pengpid; สมชาย วิริดิรมย์กุล; นภาพร วาณิชย์กุล; Napaporn Wanitkun; สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์; Suchada Pattaramongkolrit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-11)
   นโยบายทีมหมอครอบครัวอุบัติขึ้นท่ามกลางสายธารใหญ่อันยาวไกลแห่งการพัฒนาระบบย่อยอย่างน้อยสองระบบในระบบบริการสุขภาพไทย หนึ่งคือ ระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งมักนิยมเข้าใจกันว่า ไม่ใช่บริการเฉพาะโรค/เฉพาะทาง โดยมักเกิดขึ้นใกล้บ้าน ...
  • เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

   ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; วรรณี นิธิยานันท์; ณภากุล โรจนสุภัค; นภาพร วาณิชย์กุล; สมชาย ลี่ทองอิน; สมเกียรติ โพธิสัตย์; ณัฐวุฒิ ส่งแสง (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553-06)
  • เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

   นภาพร วาณิชย์กุล; สมเกียรติ โพธิสัตย์; ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; วรรณี นิธิยานันท์; ณภากุล โรจนสุภัค; กฤช ลี่ทองอิน (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553-06)
   แบบประเมินตนเองในการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้รับบริการโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง มุ่งเน้นลักษณะสำคัญของการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้รับบริการ ทั้งในระดับกระบวนการรักษาดูแลของทีมผู้ดูแล ...
  • โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร 

   สมเกียรติ โพธิสัตย์; ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย; สุพัตรา ศรีวณิชชากร; วรรณี นิธิยานันท์; นภาพร วาณิชย์กุล; กฤช ลี่ทองอิน; ณภากุล โรจนสุภัค (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์, 2551-06)
   โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย จากการประเมินสถานการณ์พบว่า อัตราชุกของโรคเหล่านี้ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแบบชันอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ระดับคุณภาพของระบบงา ...