Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ 

   นริสา วงศ์พนารักษ์; Narisa Wongpanarak; ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; บังอร กุมพล; Bungon Kumphon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03)
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผ่านแนวคิดฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนในการขับเคลื่อนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชน โดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการร่วมกับการศึกษาความรู้และทัศนคติต่อการดูแลคนพิการ การดำเนินการมี ...
  • การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพิการโดยใช้รหัส ICF กับกลุ่มความพิการด้านจิตและพฤติกรรม 

   ศิรินาถ ตงศิริ; นริสา วงศ์พนารักษ์ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.), 2555-08)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดสมรรถนะด้านจิตและพฤติกรรมของคนพิการ โดยใช้แนวความคิดและรหัส International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยก ...